Photos : NS4005

NS4005
11/2/2023
Hamilton, Ohio
Diamond Squares
219