Photos : IAIS6988

IAIS6988
6/29/2019
Time: 12:23 PM -- Place: Menlo, IA -- IAIS6988 led an excursion through Menlo, IA, heading West.
Menlo, IA
Midwest Rail Photos
1671