Photos : PRLX9552

PRLX9552
10/2/2018
#3 loco pulling an NS manifest southbound through downtown Stockbridge, GA
Stockbridge, GA
Keith Armes
1030