Photos : AMTK714

AMTK714
8/19/2020
Solvay, NY
Solvay railfanner
295